Có 2 kết quả:

无冬无夏 wú dōng wú xià ㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄨˊ ㄒㄧㄚˋ無冬無夏 wú dōng wú xià ㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) regardless of the season
(2) all the year round

Từ điển Trung-Anh

(1) regardless of the season
(2) all the year round

Một số bài thơ có sử dụng