Có 2 kết quả:

无端端 wú duān duān無端端 wú duān duān

1/2

wú duān duān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

for no reason

wú duān duān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

for no reason