Có 2 kết quả:

无风不起浪 wú fēng bù qǐ làng無風不起浪 wú fēng bù qǐ làng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. without wind there cannot be waves (idiom); there must be a reason
(2) no smoke without fire

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. without wind there cannot be waves (idiom); there must be a reason
(2) no smoke without fire