Có 2 kết quả:

无害 wú hài無害 wú hài

1/2

wú hài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

harmless

wú hài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

harmless

Một số bài thơ có sử dụng