Có 2 kết quả:

无机物 wú jī wù無機物 wú jī wù

1/2

wú jī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic compound

wú jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic compound