Có 2 kết quả:

无机盐 wú jī yán無機鹽 wú jī yán

1/2

wú jī yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic salt

wú jī yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inorganic salt