Có 2 kết quả:

无脊椎动物 wú jǐ zhuī dòng wù無脊椎動物 wú jǐ zhuī dòng wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

invertebrate

Từ điển Trung-Anh

invertebrate