Có 2 kết quả:

无家可归 wú jiā kě guī無家可歸 wú jiā kě guī

1/2

Từ điển Trung-Anh

homeless

Từ điển Trung-Anh

homeless