Có 2 kết quả:

无菌性 wú jūn xìng無菌性 wú jūn xìng

1/2

wú jūn xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aseptic

wú jūn xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aseptic