Có 2 kết quả:

无可非议 wú kě fēi yì ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ無可非議 wú kě fēi yì ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) irreproachable (idiom)
(2) nothing blameworthy about it at all

Từ điển Trung-Anh

(1) irreproachable (idiom)
(2) nothing blameworthy about it at all