Có 2 kết quả:

无可奉告 wú kě fèng gào無可奉告 wú kě fèng gào

1/2

Từ điển Trung-Anh

(idiom) "no comment"

Từ điển Trung-Anh

(idiom) "no comment"