Có 2 kết quả:

无连接 wú lián jiē ㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ無連接 wú lián jiē ㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ

1/2

Từ điển Trung-Anh

connectionless

Từ điển Trung-Anh

connectionless