Có 2 kết quả:

无聊 wú liáo無聊 wú liáo

1/2

wú liáo

giản thể

Từ điển phổ thông

buồn bã

Từ điển Trung-Anh

(1) bored
(2) boring
(3) senseless