Có 2 kết quả:

无期别 wú qī bié無期別 wú qī bié

1/2

wú qī bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to part for an unspecified period
(2) to take leave from indefinitely

wú qī bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to part for an unspecified period
(2) to take leave from indefinitely

Một số bài thơ có sử dụng