Có 2 kết quả:

无趣 wú qù無趣 wú qù

1/2

wú qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dull
(2) vapid
(3) colorless