Có 2 kết quả:

无人问津 wú rén wèn jīn無人問津 wú rén wèn jīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be of no interest to anyone (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be of no interest to anyone (idiom)