Có 2 kết quả:

吾生也有涯,而知也无涯 wú shēng yě yǒu yá , ér zhī yě wú yá吾生也有涯,而知也無涯 wú shēng yě yǒu yá , ér zhī yě wú yá

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Life is short, learning is limitless
(2) Ars longa, vita brevis

Từ điển Trung-Anh

(1) Life is short, learning is limitless
(2) Ars longa, vita brevis