Có 2 kết quả:

无所不用其极 wú suǒ bù yòng qí jí無所不用其極 wú suǒ bù yòng qí jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) committing all manner of crimes
(2) completely unscrupulous

Từ điển Trung-Anh

(1) committing all manner of crimes
(2) completely unscrupulous

Một số bài thơ có sử dụng