Có 2 kết quả:

无所不知 wú suǒ bù zhī無所不知 wú suǒ bù zhī

1/2

Từ điển Trung-Anh

omniscient

Từ điển Trung-Anh

omniscient