Có 2 kết quả:

无条件投降 wú tiáo jiàn tóu xiáng無條件投降 wú tiáo jiàn tóu xiáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

unconditional surrender

Từ điển Trung-Anh

unconditional surrender