Có 1 kết quả:

梧桐科 wú tóng kē

1/1

wú tóng kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sterculiaceae, family of Malvale trees incl. Cacao, Cola and Firmiana