Có 2 kết quả:

无线电接收机 wú xiàn diàn jiē shōu jī無線電接收機 wú xiàn diàn jiē shōu jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

receiver (radio)

Từ điển Trung-Anh

receiver (radio)