Có 2 kết quả:

无限制 wú xiàn zhì無限制 wú xiàn zhì

1/2

wú xiàn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limitless
(2) unrestricted

wú xiàn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limitless
(2) unrestricted