Có 2 kết quả:

无懈可击 wú xiè kě jī無懈可擊 wú xiè kě jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

invulnerable

Từ điển Trung-Anh

invulnerable