Có 2 kết quả:

无形贸易 wú xíng mào yì ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ無形貿易 wú xíng mào yì ㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

invisibles (trade)

Từ điển Trung-Anh

invisibles (trade)