Có 2 kết quả:

无性繁殖 wú xìng fán zhí ㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˊ ㄓˊ無性繁殖 wú xìng fán zhí ㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˊ ㄓˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

asexual reproduction

Từ điển Trung-Anh

asexual reproduction