Có 2 kết quả:

无休无止 wú xiū wú zhǐ無休無止 wú xiū wú zhǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

ceaseless; endless (idiom)

Từ điển Trung-Anh

ceaseless; endless (idiom)