Có 2 kết quả:

无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得 wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé ㄨˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˊ ㄧ ㄕˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˊ ㄧ ㄔㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得 wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé ㄨˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˊ ㄧ ㄕˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˊ ㄧ ㄔㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ

1/2