Có 2 kết quả:

无以为生 wú yǐ wéi shēng無以為生 wú yǐ wéi shēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

no way to get by

Từ điển Trung-Anh

no way to get by