Có 2 kết quả:

无虞 wú yú無虞 wú yú

1/2

wú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be worried about
(2) all taken care of

wú yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be worried about
(2) all taken care of

Một số bài thơ có sử dụng