Có 2 kết quả:

无照经营 wú zhào jīng yíng無照經營 wú zhào jīng yíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

unlicensed business activity

Từ điển Trung-Anh

unlicensed business activity