Có 2 kết quả:

无纸化 wú zhǐ huà無紙化 wú zhǐ huà

1/2

wú zhǐ huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paperless

wú zhǐ huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paperless