Có 2 kết quả:

无助 wú zhù無助 wú zhù

1/2

wú zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helpless
(2) helplessness
(3) feeling useless
(4) no help

wú zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helpless
(2) helplessness
(3) feeling useless
(4) no help

Một số bài thơ có sử dụng