Có 2 kết quả:

无罪推定 wú zuì tuī dìng無罪推定 wú zuì tuī dìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

presumption of innocence (law)

Từ điển Trung-Anh

presumption of innocence (law)