Có 2 kết quả:

无做作 wú zuò zuo無做作 wú zuò zuo

1/2

wú zuò zuo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unaffected (i.e. behaving naturally)

wú zuò zuo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unaffected (i.e. behaving naturally)