Có 2 kết quả:

五倍子树 wǔ bèi zi shù五倍子樹 wǔ bèi zi shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Chinese sumac (Rhus chinensis)

Từ điển Trung-Anh

Chinese sumac (Rhus chinensis)