Có 2 kết quả:

五穀豐登 wǔ gǔ fēng dēng五谷丰登 wǔ gǔ fēng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant harvest of all food crops
(2) bumper grain harvest

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant harvest of all food crops
(2) bumper grain harvest