Có 2 kết quả:

武器可用物質 wǔ qì kě yòng wù zhì武器可用物质 wǔ qì kě yòng wù zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

weapons-usable material

Từ điển Trung-Anh

weapons-usable material