Có 2 kết quả:

五項全能 wǔ xiàng quán néng ㄨˇ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ五项全能 wǔ xiàng quán néng ㄨˇ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pentathlon

Từ điển Trung-Anh

pentathlon