Có 2 kết quả:

物归原主 wù guī yuán zhǔ ㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄩㄢˊ ㄓㄨˇ物歸原主 wù guī yuán zhǔ ㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄩㄢˊ ㄓㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to return something to its rightful owner

Từ điển Trung-Anh

to return something to its rightful owner