Có 2 kết quả:

雾化机 wù huà jī霧化機 wù huà jī

1/2

wù huà jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nebulizer

wù huà jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nebulizer