Có 2 kết quả:

物理学家 wù lǐ xué jiā物理學家 wù lǐ xué jiā

1/2

Từ điển Trung-Anh

physicist

Từ điển Trung-Anh

physicist