Có 2 kết quả:

雾气 wù qì霧氣 wù qì

1/2

wù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fog
(2) mist
(3) vapor

wù qì

phồn thể