Có 2 kết quả:

务请 wù qǐng務請 wù qǐng

1/2

wù qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

please (formal)

wù qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

please (formal)