Có 2 kết quả:

物物交换 wù wù jiāo huàn物物交換 wù wù jiāo huàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

barter

Từ điển Trung-Anh

barter