Có 2 kết quả:

物以稀为贵 wù yǐ xī wéi guì物以稀為貴 wù yǐ xī wéi guì

1/2

Từ điển Trung-Anh

the rarer sth is, the greater its value (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the rarer sth is, the greater its value (idiom)