Có 1 kết quả:

戊寅 wù yín

1/1

wù yín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058

Một số bài thơ có sử dụng