Có 2 kết quả:

誤用 wù yòng误用 wù yòng

1/2

wù yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to misuse

wù yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to misuse