Có 2 kết quả:

物慾世界 wù yù shì jiè物欲世界 wù yù shì jiè

1/2

Từ điển Trung-Anh

the world of material desires (Buddhism)

Từ điển Trung-Anh

the world of material desires (Buddhism)