Có 2 kết quả:

物質文明 wù zhì wén míng物质文明 wù zhì wén míng

1/2

Từ điển Trung-Anh

material culture

Từ điển Trung-Anh

material culture